top of page

Nabídka služeb

Zajišťujeme kompletní ekonomický, finanční, účetní, administrativní, dotační, grantový  a poradenský  servis pro právnické osoby, podnikatele, fyzické osoby, expaty a neziskový sektor. 

 

Účtujeme v účetním systému Pohoda. Úzce spolupracujeme s daňovým poradcem a auditorem.

 

Preferujeme individuální přístup k potřebám našich klientů. Své služby nabízíme se zárukou. Sledujeme legislativní změny a za správnost svých služeb ručíme a přebíráme odpovědnost za bezchybné výsledky.

 

Obory, v kterých zejména poskytujeme finanční služby 

 

Fundraising, granty a dotace

Daňové a ekonomické poradenství

Vedení účetnictví a daňové evidence

Ekonomický servis pro produkční společnosti

Koučink

FUNDRAISING, GRANTY A DOTACE, DOTAČNÍ MANAGEMENT

 

Nabízíme kompletní servis v oblasti dotační politiky v ČR a EU, metodické vedení a propracovaný systém kontroly plnění všech podmínek poskytnutí dotace :

 

Koordinace a spolupráce na přípravě žádostí, monitorovacích a průběžných zpráv o realizaci projektu, závěrečné  zprávy a vyúčtování 

 

Administrativní a finanční řízení  projektů podpořených z veřejných zdrojů  EU a strukturálních fondů ĆR, sledování uznatelnosti nákladů, kontrolu hodnoty jednotlivých rozpočtových kapitol, vyúčtování dotací 

 

Sledování grantových a dotačních termínů, dodržování harmonogramu projektu, komunikace s poskytovateli grantů a dotací

 

Vytváření fundraisingové strategie. 

 

Cílovou skupinou jsou : školy, neziskový sektor, podnikatelé, obce a města. Náklady na služby 

dotačního managementu je možné zahrnout do projektu

EKONOMICKÝ SERVIS PRO PRODUKČNÍ
 

Zajišťujeme komplexní finanční, účetní a administrativní servis v oblasti filmového průmyslu jak pro domácí tak i zahraniční producenti a producentské firmy :

 

Servis producentům při realizaci investičních pobídek, 

dotací a produktů na podporu činností ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu EU

Zpracování žádostí o dotaci včetně zpětného vyúčtování poskytovateli

 

DAŇOVÉ A EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

 

Nabízíme kompletní ekonomický a poradenský  servis pro právnické osoby, podnikatele, fyzické osoby, expaty a  neziskový sektor v otázkách : 

vedení účetnictví a daňové evidence v rámci právních předpisů, 

používání účetních metod, 

vyhotovování účetních dokladů,

 sestavování účtového rozvrhu,

 sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy,

 provádění analýz finanční situace účetních jednotek, jakož i zpracování podkladů pro systém vedení účetnictví. 

Optimalizace daňového účetnictví a financování, finanční plány, analýzy a ekonomické modely. Zpracování podnikatelského záměru

Sestavení daňových přiznání – DPH, daně z příjmů, silniční daň, daň z nemovitostí

Zajištění auditu, odklad daňové povinnosti

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE

 

Zajišťujeme kompletní  účetní servis  pro právnické osoby, podnikatele, fyzické osoby, expaty a neziskový sektor.  Úzce spolupracujeme s daňovým poradcem a auditorem.

Účtujeme v účetním systému Pohoda.

Nabízíme outsorcing účetních služeb  : 

 

Pro právnické osoby : 

kompletní vedení podvojného účetnictví 

zpracování a podání  daní  - DPH,

daň z příjmu, silniční daň, daň z nemovitostí,  

dále evidenci majetku,  

mzdovou agendu,

 zastupování před orgány státní správy, 

statistické výkazy ĆR a EU

 

Pro OSVČ :

vedení daňové evidence nebo účetnictví, zpracování a podání DPH, 

přiznání k daním z příjmů fyzických osob, zpracování přehledů OSVČ pro SZ a ZP, zastupování  před orgány státní správy, mzdovou agendu   

KOUČINK

 

Pomůžeme Vám

Utřídit si své myšlenky a podívat se na své problémy do hloubky

Definovat svůj cílový stav

Najít svoji cestu k cíli a chuť do změny

Posunout své hranice 

Splnit si své sny,  plány a cíle

bottom of page